Giới thiệu

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh, là tổ chức thuộc Sở Y tế, có 17 nhiệm vụ và quyền hạn để thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý Nhà nước về...

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên...